อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจำสาขาวิชา


สาขาบริหารธุรกิจ

ชื่อ ผศ.กานต์ธีรา โพธิ์ปาน
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
หลักสูตรการจัดการ

ชื่อ ผศ.อรพิน แก้วมั่น
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ ผศ.พรรณี นุกูลคาม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ ผศ.กศิณ แก้วมั่น
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางนิภาภรณ์ อนวัชกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางสวรรยา หาญวงษา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางพรทิพย์ สัตยประกอบ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางสาวนภาพร สนองบุญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางสาวกาญจนา ทวินันท์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางสาวสุพรรัตน์ บางโม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางกัญญกาญจน์ ไซเออร์ส
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
หลักสูตรระบบสารสนเทศ

ชื่อ นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางสาวปฏิกมล โพธิคามบำรุง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางอารยา นุ่มนิ่ม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นายสมชนก ศรลัมภ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
สาขาศิลปศาสตร์

ชื่อ นางกรรณิกา ประทุมโทน
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


>นางสาวต้องหทัย ทองงามขำ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางอรสา โคกทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นางสาวขวัญกมล รักปรางค์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ นายกฤศ อมฤต
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
ศึกษาทั่วไปพื้นฐานศิลปศาสตร์

ชื่อ ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ ผศ.บุญสม อังศุภโชติ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ ผศ.ปิยนิตย์ เปี่ยมงาม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ ผศ.วรางคณาง กรุยรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail


เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

ชื่อ นายวยุกร เกตุน้อย
ตำแหน่ง เลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
E-mail
ภาพกิจกรรม


โครงการกระทงทอง
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Campus
คณะบริหารธุรกิจและศืลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Phone : 0-5529-8438 Fax : 0-5529-8440
Copyright © 2008
113755 ผู้เข้าชม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก